Stop Kinderporno nu

Het doel van deze website is het stoppen van kindermishandeling en kindermisbruik. Op deze site vind je informatie over de verschillende vormen van kindermishandeling en wat de effecten zijn op de ontwikkeling van het kind. Helaas zijn er ook in Nederland talloze gevallen van kindermishandeling bekend, waar we op deze website ook aandacht aan besteden. Aan de hand van praktijkvoorbeeld, het leren herkennen van signalen en het `waarom?’ achter kindermishandeling toe te lichten, leveren we een bijdragen aan de aanpak van dit veelvoorkomende probleem. Alle kinderen verdienen het namelijk om zich geestelijk en lichamelijk veilig te voelen en zorgeloos op te kunnen groeien in een omgeving waarin ze voldoende aandacht krijgen.

Wat is kindermishandeling wel en niet?

Je moet van de juf voor straf een half uur in de hoek van de klas aan je tafel zitten. Je krijgt huisarrest of je moet zonder eten naar bed van je moeder. Je vader heeft geen tijd om met je te gaan voetballen of de oppas verheft haar stem een keer flink als je niet wilt luisteren. Is dit kindermishandeling? Als het eens of zelden voor komt dan is er geen sprake van mishandeling. Gebeuren bovenstaande situaties vaker dan kan er sprake zijn van kindermishandeling en dat is strafbaar. Het kan soms lastig zijn om te bepalen of gedrag van ouders, verzorgers, de oppas, juf of een familielied mishandeling is. Er zijn echter situaties waarin het overduidelijk is maar het kan soms jaren duren voordat iemand erachter komt wat er daadwerkelijk speelt.

Welke vormen van kindermishandeling zijn er?

Kindermishandeling kent vele vormen en die in de hoofdzaak zijn te onderscheiden in verwaarlozing, mishandeling en misbruik.

    • Psychische verwaarlozing: hieronder wordt verstaan dat kinderen gedurende lange(re) tijd weinig tot geen aandacht en steun krijgen en emotioneel verwaarloosd worden. Bij een kind dat een keer van z’n ouders te horen krijgt dat ze even te druk zijn, is er geen sprake van verwaarlozing. Als een kind gedurende langere tijd echter geen of te weinig aandacht, verzorging en liefde krijgt dan spreken we van mishandeling in de vorm van verwaarlozing. Te denken valt aan: geen interesse vanuit de ouders naar het kind toe, geen tijd hebben of aandacht besteden aan het kind of het kind kan niet met emoties (boos, bang, verdrietig, blij) of vragen/problemen bij de ouders terecht. Dit kan worden gezien als de passieve vorm van psychische kindermishandeling waarbij het kind aan z’n lot wordt overgelaten.

 

    • Psychische mishandeling: kindermishandeling hoeft niet altijd lichamelijk van aard te zijn maar kan ook psychisch zijn. Herhaaldelijk schreeuwen, schelden of andere vormen van verbale agressie naar het kind toe, of een minderwaardigheidscomplex aanpraten (je bent dom of te dik), het kind onzeker maken of zich hulpeloos laten voelen of te hoge eisen (betere cijfers of school) of verplichtingen stellen (het kind op een ongezonde manier in z’n ontwikkelingsvrijheid beperken).

 

    • Lichamelijke verwaarlozing: hangt vaak nauw samen met psychische verwaarlozing, waarbij het kind niet genoeg wordt voorzien en geholpen bij de lichamelijke verzorging. Bijvoorbeeld: het kind draagt kapotte, vieze of te koude/warme kleding, krijgt ongezond voedsel en te weinig gezonde voeding, krijgt te weinig mogelijkheden tot hygiëne en de ouders ondersteunen hier niet / onvoldoende bij. Ook wanneer een kind onvoldoende toegang heeft tot medische faciliteit is er sprake van lichamelijke verwaarlozing.

 

    • Lichamelijke mishandeling: dit is de actieve vorm van lichamelijke kindermishandeling waarbij er fysiek geweld wordt gebruikt jegens het kind. Een corrigerende tik (hoewel de wetenschap betwist of dit effectief en verantwoord is) valt niet onder lichamelijke mishandeling. Schoppen, slaan, steken, prikken, branden, bijten, vergiftigen, gooien of laten vallen, vastbinden, opsluiten, knijpen of aan haren of andere lichaamsdelen trekken zijn wel degelijk lichamelijke mishandeling. Ook in dit geval is het soms lastig te beoordelen of er sprake is van een opzettelijke mishandeling of een opvoedkundige interventie. De laatste jaren wordt passief meeroken ook gezien als kindermishandeling.

 

  • Seksueel misbruik: omvat alle seksuele handelingen tussen een minderjarige en oudere persoon (meestal volwassen) waarbij het kind tegen zijn of haar wil in handelt of wordt behandeld. Het betasten van het kind, maar ook ernstige gevallen zoals aanranding, verkrachting en zelfs kinderprostitutie komen voor en vallen allemaal onder de strafbare noemer van seksueel misbruik. Ook kinderpornografie maken valt onder seksueel misbruik.

Hoe herken je kindermishandeling?

Afhankelijk van het karakter van het kind en de aard van de mishandeling, misbruik of verwaarlozing zal het kind (onbewust) altijd signalen afgeven die tot vermoedens moeten leiden. Gedragsveranderingen bij het (jonge) kind (agressie, terugtrekken, banger zijn), slaapproblemen, verminderde eetlust, stemmingswisselingen, onverklaarbare angsten, verzwijgen van informatie over bepaalde personen (geheimen), opmerkelijke seksueel gedrag of extra geld hebben zijn voorbeeld die je als ouder/verzorger, docent, familielid of naaste zouden moeten alarmeren. Niet ieder kind zal duidelijke signalen afgeven en de mishandeling zo goed mogelijk proberen te verbergen omdat ze zich schamen of bang zijn voor wat er gaat komen als het bekend wordt bij de buitenwereld.

Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?

Omdat kinderen lichamelijk en emotioneel in ontwikkeling zijn, kan mishandeling of misbruik verstrekkende en ingrijpende gevolgen hebben in het verdere leven. Als het geweld vroeger begint, ernstiger is en langer voortduurt, zullen de gevolgen ingrijpender zijn wat natuurlijk ook sterk afhankelijk is van de persoonlijkheid van de minderjarige. Afgezien van het feit dat een kind zelfs kan overlijden door mishandeling, kan er in minder zware gevallen ook sprake zijn van lichamelijk (blijvend) letsel. Het remt de ontwikkeling, het kan stoornissen veroorzaken en op latere leeftijd tot verslaving, mutilatie en zelfs suïcide leiden.

Kindermishandeling in Nederland

De cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek in 2010 is gebleken dat ruim 118.000 kinderen en jongeren in dat jaar te maken hebben gehad met een vorm van kindermishandeling (ruim 3% van alle kinderen in Nederland). Een andere studie wees uit dan bijna 35% van de kinderen tussen de 12 en 17 jaar in hun leven met een vorm van kindermishandeling te maken heeft gehad. Emotionele verwaarlozing (36%), fysieke verwaarlozing (24%), emotionele mishandeling (11%), fysieke mishandeling (18%) en seksueel misbruik (4% van de gevallen) laten zien hoe de verdeling is. De Nederlandse overheid gaf dat ze deze cijfers onacceptabel vinden: niet in de laatste plaats vanwege de ernstige gevolgen van kindermishandeling. De cijfers zijn sinds 2005 niet afgenomen, maar er komt wel steeds meer aandacht voor het herkennen van dit probleem en ondersteuning voor professionals die er mee te maken krijgen.