newspapers-444447_1920

Nieuws over kindermishandeling in 2010

Ook in 2010 is kindermishandeling en kindermisbruik veelvuldig in het nieuws gekomen: met name door het onderzoek dat de Commissie Deetman heeft uitgevoerd omtrent het grootschalige kindermisbruik in Nederland. Ook zijn er een aantal dingen omtrent de wetgeving veranderd in dit jaar, die moeten helpen voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik. Daarnaast zijn er wederom schrijnende cijfers naar buiten gebracht over de omvang, aard en de gevolgen van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk en de talloze incidenten die in de doofpot zijn beland. Er is tevens een mogelijke verband tussen seksueel misbruik van kinderen en het celibaat naar voren gekomen uit grondig onderzoek.

 

Wetgeving aangepast

Er zijn in 2010 een aantal wijzigingen doorgevoerd in het wetboek waardoor bepaalde handeling nu ook strafbaar zijn gesteld:

  1. Kinderen voorbedacht laten kijken naar seksuele handelingen of -misbruik voor seksuele bedoelingen.
  2. Grooming: volwassenen die bewust contact leggen met minderjarigen op het internet met als uiteindelijk doel om deze kinderen seksueel te misbruiken.
  3. Toegang geven tot kinderporno.

 

Seksueel misbruik van minderjarigen in Nederland

Uit onderzoek van de Commissie Deetman is gebleken dat een op de tien Nederlands voor hun achttiende levensjaar ongewenst seksueel is benaderd door een meerderjarige van buiten de familie. Uit het onderzoeksrapport komt ook naar voren dat van het  aantal Nederlanders dat voor dit onderzoek is ondervraagd, het grootste percentage een Rooms-katholieke achtergrond heeft. De onderzoekscommissie heeft ook geconcludeerd dat het risico op seksueel misbruik van kinderen binnen instellingen (niet per se met een Christelijke grondslag) twee keer zo groot is ten opzichte het landelijk gemiddelde. Onder instellingen worden o.a. internaten, kostscholen en kinder(opvang)tehuizen verstaan. Met name de 24-uurs instellingen vormen een risico aangezien ouders/verzorgers niet in de buurt zijn en er zich meer gelegenheid is voor daders om onopgemerkt te werk te gaan.

 

Onderzoek naar misbruik Rooms-katholieke kerk

De Commissie Deetman deed onderzoek naar de omvang van seksueel misbruik in de periode van 1945 – 2010 met als doel verklaringen te vinden en toekomstig misbruik te voorkomen. De omvang is buitenproportioneel en bijzonder schokkend te noemen. Er zijn tienduizenden gevallen (dit aantal ligt naar verwachting nog veel hoger omdat lang niet alle gevallen ook daadwerkelijk gemeld zijn) van lichte tot zeer ernstige vormen van seksueel misbruik bekend. Ook de gevolgen zijn zeer groot, aangezien vele misbruikslachtoffers jarenlang geen erkenning kregen en vaak ernstige problemen ontwikkelden door het misbruik dat hen is aangedaan. Hoewel onwetendheid door de bisschoppen en andere geestelijke vaak als excuus werd aangedragen, is hier -zo is uit onderzoek gebleken – absoluut geen sprake van. Het percentage van Nederlanders van 40 jaar en ouder dat te maken heeft gehad met ongewenste seksuele benadering door medewerkers van de Katholieke Kerk ligt op 0.3 % wat neerkomt op 1 op de 300 personen.  In totaal zijn er alleen al in de periode van 1945 – 1981 tussen de 10.000 en 20.000 mensen slachtoffer geworden van seksueel misbruik doo plegers die werkzaam zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Er zijn, uit onderzoek bij alle bisdommen en 65 ordes en congregaties, zijn 800 plegers opgespoord die zich in deze periode schuldig hebben gemaakt aan misbruik. Hiervan zijn er nog zeker 105 in leven en kunnen mogelijk nog worden vervolgd.

Er zijn daarnaast ook grote fouten gemaakt binnen het aanname beleid van de Kerk. Bestuurders merken in de jaren 40 en 50 al op dat er onder de kandidaten steeds meer jonge mannen met psychische problemen zaten. Hoewel en psychiatrische hulp werd geboden, konden de meesten ondanks hun problemen toch gewoon intreden. Het onderzoek liet ook zien dat er, met het seksueel misbruik, vaak ook excessief geweld gemoeid ging. De broeders waren vaak gewelddadig en onberekenbaar en zaaiden met hun gedrag veel angst waardoor de misdaden, in combinatie met de taboe die er op rust, door de meesten werd verzwegen. Het bisdom Den Bosch, waar ook misbruik plaats heeft gevonden, heeft jarenlang dossiers vernietigd over seksueel misbruik in de jaren 70 die in geheime archieven lag opgeborgen. Voormalig bisschop Bluyssen heeft de gevoelige informatie over geestelijke vernietigd. Ook in de jaren 30 zijn er al documenten verdwenen, waaronder belangrijke informatie over de Zedenzaak in Oss. Ook in de 90-er jaren was er een geheim archief in het bisdom waarin misbruikgeheimen werden bewaard, maar ook deze gegevens zijn op duistere wijze verdwenen. Begin 2010 ontstond er een groeiende media-aandacht voor het probleem toen er uit het onderzoek naar voren kwam dat het seksueel misbruik van kinderen door de Katholieke Kerk veel omvangrijker was dan gedacht.

 

Misbruik binnen de Ierse Katholieke Kerk

Niet alleen in Nederland, maar ook Ierland hebben medewerkers van Katholieke Kerk zich op grote schaal schuldig gemaakt aan kindermisbruik en -mishandeling van minderjarigen. Paus Benedictus XVI reageerde in 2010 voor het eerst op het misbruik en kondigde een onderzoek aan naar de misstanden. De Paus streeft naar gerechtigheid en heeft te kennen gegeven dat alle misdadigers, indien nog mogelijk, hun straf niet mogen ontlopen. De Ierse Bisschoppen hebben volgens de Paus een grote fout begaan door de omvang van de problematiek te onderschatten en om jarenlang het misbruik door broeders, priesters en nonnen, te verzwijgen.

 

Misbruikdrama in Tilburgs tehuis

De slachtoffers zijn nu allemaal 50+ maar het misbruik dat ze hebben meegemaakt in Huize Nazareth in Tilburg heeft duidelijke littekens achtergelaten. De fraters van het tehuis haalde kinderen ‘s nachts uit hun bed waarna ze werken misbruik. De slachtoffers, toen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en vaak al afkomstig uit gezinnen waar ze werden mishandeld, gaven aan dat dit bijna iedere nacht gebeurde maar hebben pas recentelijk over de gebeurtenissen naar buiten durven treden in een interview met RTL Nieuws. Ook hier ging het seksueel misbruik vaak gepaard met veel geweld en sadisme. De fraters dreigden de kinderen met ernstig fysiek geweld en zelfs met moord als ze zouden praten over de gebeurtenissen. De slachtoffers waren vooral de weerloze kinderen (jongens) die onder toezicht van een voogd stonden. Kinderen waarvan de ouders of andere naaste familie geregeld op het internaat langs kwamen, hebben vaak geluk gehad en zijn geen slachtoffer geworden van het gruwelijke misbruik van de fraters.